Get Adobe Flash player

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Allianz to nowoczesna forma pomnażania kapitału, która daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Zapewniamy profesjonalne zarządzanie oraz bezpieczeństwo i bieżący dostęp do powierzonych środków.allianz9
TFI Allianz Polska S.A. posiada w ofercie dwa fundusze o konstrukcji parasolowej Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w których przenoszenie części lub całości środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.
Towarzystwo zarządza również funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: Allianz Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Allianz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Do inwestycji w nasze fundusze zachęcamy szczególnie aktywnych inwestorów, planujących długoterminowe oszczędzanie